การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต่อมาเรียกตนเองว่า  “คณะราษฎร”  ได้ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
คณะราษฎรเกิดจากการรวมกลุ่มของข้าราชการและนักเรียนไทย 7 คนในฝรั่งเศสและยุโรปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม  ภายใต้การนำของนายปรีดี  พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)  เมื่อนักเรียนเหล่านี้กลับมาเมืองไทยก็ได้ขยายกลุ่มสมาชิกภายในประเทศและขอให้พันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าผู้ก่อการ  โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นแกนนำฝ่ายพลเรือน  หลวงพิบูลสงครามเป็นแกนนำฝ่ายทหารบก

  1.  สาเหตุของการปฏิวัติ  เกิดจากปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ในด้านปัจจัยทางการเมือง  การปฏิรูปบ้านเมืองและปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5  ทำให้เกิดชนชั้นกลางที่เรียนรู้รูปแบบการเมืองการปกครองของชาติตะวันตก  ทำให้เห็นว่าการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือสถาบันเดียวไม่อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด  นอกจากนี้ชนชั้นกลางจำนวนมากไม่พอใจที่บรรดาเชื้อพระวงศ์ผูกขาดอำนาจการปกครองและการบริหารราชการ  กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการปกครองระบอบรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ  บางกลุ่มต้องการให้มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและการดุลข้าราชการออกจำนวนมากเพื่อตัดลดงบประมาณ  ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการและประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ  ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรใช้โจมตีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

2.  เหตุการณ์วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  ในวันที่ 24 มิถุนายน  คณะผู้ก่อการเข้ายึดอำนาจการปกครองที่กรุงเทพมหานคร  และจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  เช่น  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า ฯ  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพอภิรัฐมนตรี  เป็นตัวประกัน
ส่วนบริเวณลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม  พันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนา  หัวหน้าคุณะผู้ก่อการได้อ่านประกาศยึดอำนาจการปกครอง  ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี  ประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมารับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฏร  เพราะทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของราษฎรและไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ  รวมทั้งพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว
ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475  คณะราษฎรได้เข้าเฝ้า ฯ  และนำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม  พุทธศักราช 2475  ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย  เพื่อให้ลงพระปรมาภิไธย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเติมคำว่า  “ชั่วคราว”  ต่อท้ายรัฐธรรมนูญ  นับเป็นการเริ่มต้นระบอบรัฐธรรมนูญของไทย  ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  ได้มีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต

[Thai Lyric] Alone In Love – Lee Seung Gi (เนื้อร้องภาษาไทยจ้า)

#ทำเองจ้าชอบเพลงนี้เลยอยากร้องได้แต่หาเนื้อร้องภาษาไทยไม่เจอเลยทำเองเลย = =’


Love Time / Alone In Love (연애시대) – Lee Seung Gi

언제나 거침없던 내가 조금씩

ออน เจ นา กา ชิม มอบ ดอน แน กา จู คืม ซีค

눈치를 보고 있어

นูน ชี รืล โพ โก อิซซอ

겉으론 관심 없는 척

คัท ทือ รน  ควาน ซิม มอบ นึน ชอก

차가운 도시의 남자인 척

ชอ กา อุน โด ชิ อือ นัม จา อิน ชอก

애써 외면하고 낯설은 말투로

แอ ซอ เว มยอน ฮา โก นัด ซอล รืน มัล ทู โร

널 만나왔어

นัล มัน นา วาด ซอ

영화가 아니잖아 그 드라마의

ยอง ฮวา กา อา นิ ซัน นา คือ ดือ รา มา อืย

그 남자가 아니잖아

คือ นัม จา กา อา นี จาน นา

이제 더 이상 내 맘과 다르게

อี แจ ดอ อี ซอง แน มาม ควา ดา รือ แก

널 대할 순 없어

นอล แด ฮัล ซูน ออซ ซอ

네가 좋아 솔직한 내 맘 들어봐 줄래

แน กา โชอา ซล ชิก ฮัน แน มาม ดืล รอ นวา ซูล แร

우리 연애할까

อูรี ยอน แน ฮัล ก๊า

나 오랫동안 솔로여서

นา อู แรด ดง ออน โซล โล ยอ ซา

연애가 서툴지 모르지만

ยอน แน กา ซอ ทูล จิ โม รือ จิ มัน

네 전 남자친구보다 네가 만난

แน ชอน นัม จา ชินกู โพ ดา แน กา มาน นัน

모든 남자보다 가장 널 사랑할게

โม ดืน นัม จา โพ ดา คา จัง นอน ซารางฮัลเก

우리 연애할까

อูรี ยอน แน ฮัลกา

내가 머뭇거리는 동안 너에게

แน กา มอ มูด กา รี นึน โดง อัน นอ เอ เก

쏟아지는 다른 남자들의

โซดดา จิ นืน รืน นัมจา ดืล อืย

관심 가득한 눈빛 친절한 태도

ควาน ซิม กา ดืก ฮัน นูน บิด จิน จอล ฮัน แท โด

난 정말 미치겠어

นัน ชองมัล มีจิ เกด ซอ

애써 외면할까 생각도 했지만 no

แอ ซอ เวม ยอน ฮัล ก๊า แซง คัก โด แฮด จิ มัน โน

그럴 순 없어

คือ รอล ซูน นอบซอ

남자가 아니잖아

นัมจากา อานีจานนา

이렇게 허무하게 돌아선다면

อี รอด เจ ฮอ มู ฮา เก โดล รา ซอน ดา มยอน

이제 더 이상 내 맘과 다르게

อี เจดา อี ชาง แน มัม ควา ดา รือ เก

널 대할 순 없어

นอล แด ฮัน ซูน ออซซอ

네가 좋아 솔직한 내 맘 들어봐 줄래

แนกา โชอา โซลชิก ฮัน แน มัม ดืลรือ บวา ชูลแร

우리 연애할까

อูรี ยอนแนอัลกา

나 오랫동안 솔로여서

นา อู แรด โดง อัน โซลโล ยอซอ

연애가 서툴지 모르지만

ยอน แน กาซอ ทูลจิ โม รือ จิมัน

네 전 남자친구보다

แน ชอน นัม จา ชินกู โพดา

네가 만난 모든 남자보다

แนกา มันนาน โม ดืน นัมจาโพดา

가장 널 사랑할게

กา ชาง นอล ซารางอัลแก

우리 연애할까

อูรี กา ยอน แน ฮัล ก๊า

우리 연애할까

อูรี ยอน แน ฮัน ก๊า

나 오랫동안 솔로여서

นาอู แรด ดง งาน โซล โล ยอซอ

연애가 서툴지 모르지만

ยอนแนกา ซอทูลชิ มูรือ จิมัน

네 전 남자친구보다

แน ชอน นัมจาชินกูโพดา

네가 만난 모든 남자보다

แนกา มันนาน มูดืน นัมกา โพดา

가장 널 사랑할게

กาชาง นอล ซารางฮันเก

우리 키스할까

อูรี คีสซือ อัลก๊า

I love you 이런 달콤한 말

อี รอน ดอล โคม ฮัน มัล

매일 해주고 싶은데

แม อิล แร ชูโก ซิบพืน แด

나 용기 있는 남자 되어

นา ยง กี อิซนึน นัมจา ดเว ออ

꼭 너를 가지고 싶은데

โซค นอ รึล กาชิ โก ซิบ พืนดา

내 곁에 있어줄래

แน คยอท แท อิซซอ ชูลแร

RAP

시간이 없거나 내 눈이

ซิ คันนา ออบ กอ นา แน นูนนา

높아진 것만은 아닌 거 같아

โนบพา ชอด มัน นืน นา นิน กอ กัททา

오랫동안 홀로 누군지도 모를

อู แรด โดง อัน ฮืล โร นู คูน จิ โด โม รืล

한 여자의 포로가 되어 나를

ฮัน นยอ จาอืย โพ โร กา ดเว ออ นา รืล

기다려 왔어 지금 그게

กี ดา รยอ วาด ซอ จิ กืม คือ แก

너라고 말하고 있어

นอ รา โก มัน นา โก อิซซอ

아까 했던 얘기 한 번 더 해도 될까

อาก๊า แฮด ดอน เยจิ ฮัน พอน ดอ แฮ โด ดเวล ก๊า

우리 키스할까

อูรี คิสซือ ฮัลก๊า

I love you 이런 달콤한 말

อี รอน ดอล โคม ฮัน มัล

매일 해주고 싶은데

แม อิล แร ชูโก ซิบพืน แด

나 용기 있는 남자 되어

นา ยง กี อิซนึน นัมจา ดเว ออ

꼭 너를 가지고 싶은데

โซคนอ รึร กาชิ โก ซิบพืนดา

내 곁에 있어줄래

แน คยอท แท อิซซอ ชูลแร

우리 연애할까

อูรี ยอนแนฮันก๊า

 

BEAST ปล่อยทีเซอร์ไตเติ้ล ‘Shadow’ ในบรรยากาศสุดดาร์ก

MY KOREAN ENTERTAINMENT

17 กรกฏาคม ช่วงเช้า CUBE Entertainment เปิดตัวทีเซอร์ไตเติ้ล Shadow ของ BEAST ผ่านทาง YouTube ก่อนเตรียมปล่อยอัลบั้มชุดที่ 2 ในวันที่ 19 กรกฏาคมนี้ ในทีเซอร์ได้เผยให้เห็นถึงสไตล์ที่เติบโตขึ้นของ BEAST ที่แม้ว่าจะเป็นทีเซอร์สั้นๆ แต่ด้วยภาพที่อลังการก็ทำให้แฟนๆอึ้งกันได้เป็นอย่างดี ‘Shadow’ ผลงานเพลงที่เน้นอารมณ์ในแบบดาร์กมากยิ่งขึ้นของ BEAST ทันทีที่ทีเซอร์ถูกปล่อยออกมา เขาก็ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงจากในและต่างประเทศกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว BEAST เตรียมคัมแบ็คในรอบหนึ่งปีพร้อมกับอัลบั้มใหม่ Hard to Love, How to Love ในวันที่ 19 กรกฏาคมนี้

 

ที่มา PINGBOOK ENTERTAINMENT – http://www.pingbook.com

View original post

BEAST คัมแบ็คอัลบั้มสอง ‘Hard to Love, How to Love’ 19 ก.ค.นี้

MY KOREAN ENTERTAINMENT

19 กรกฏาคมนี้ BEAST เตรียมปล่อยอัลบั้มชุดที่ 2 ‘Hard to Love, How to Love’ ผ่านเว็บฟังเพลงออนไลน์ในรอบ 1 ปี ในผลงานอัลบั้มนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานเพลงที่ ‘All made by BEAST’ ซึ่งพวกเขาได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การโปรดิวซ์ไปจนถึงกระบวนการต่างๆอย่างครบถ้วน หลังจากที่พวกเขาได้อวดเสน่ห์กับเพลงบัลลาดไปแล้ว ในครั้งนี้การที่พวกเขาจะมาพร้อมกับเพลงแบบเต็มที่ครบทุกแนวที่ช่วยทำให้แฟนจับตามองมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม BEAST ได้ปิดฉากการถ่ายมิวสิควีดีโอร่วมกับแฟนๆ 1 หมื่นคน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่สามารถเพิ่มความน่าติดตามให้แฟนๆทั้งในและต่างประเทศได้ถ้วนหน้า อนึ่ง BEAST เตรียมคัมแบ็คพร้อมกับคอนเสิร์ต ‘2013 BEAUTIFUL SHOW’ ในวันที่ 20~21 กรกฏาคม โดยเขาจะโชว์เพลงใหม่ในคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรก

 

ที่มา : PINGBOOK ENTERTAINMENT – http://www.pingbook.com

View original post

ซีรี่ส์เกาหลี Arang and the Magistrate

ซีรีย์เกาหลี Arang and the Magistrate สร้างมาจากนิทานพื้นบ้านอันโด่งดังของเกาหลี “อารังกับซาโต้” ตำนานผีสาวสุดเฮี้ยน ที่วนเวียนอาฆาตแค้นและร้องขอความช่วยเหลือจากการตายที่ไม่เป็นธรรมของเธอ ในยุคสมัยโชซอน เมืองมิลยัง อารัง (Arang ) หญิงสาวผู้แสนน่ารักสดใส ลูกสาวของชาโต้(เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น) ต้องเจอเหตุการณ์อันเลวร้ายที่สุดในชีวิต เมื่อผู้ร้ายหมายจะข่มขืน เธอขัดขืนเลยโดนฆ่าตาย และผู้เป็นบิดาต้องออกจากตำแหน่งด้วยความอับอาย เพราะคิดว่าลูกสาวตนหนีตามผู้ชายอื่นไป เมื่อมีคนมารับช่วงตำแหน่งต่อจากพ่อ ผีสาวก็ตามหลอกหลอนหนีเปิดเปิงไปทุกราย ยกเว้นซาโต้หนุ่มรูปหล่อคนใหม่ นามว่า อึนโอ (อีจุนกิ) ที่ไม่หนีกลับเห็นอกเห็นใจและสัญญาว่าจะช่วยตามหาตัวคนร้ายและจะช่วยล้างแค้นให้เธอ…  เรื่องนี้ได้ดาราดัง ชินมินอา อีจุนกิ และ ยูซึงโฮ มาร่วมแสดง ติดตามไดเลย

ดูคลิก  Arang and the Magistrate

 

 

ข้อมูลจาก http://www.series8-fc.com/

ซีรี่ส์เกาหลี IRIS นักฆ่าล่าหัวใจเธอ(ภาค1)

ซีรี่ส์ IRIS นักฆ่าล่าหัวใจเธอ  คิมฮยอนจุนกับจินซาวูเป็นเพื่อนที่ร่วมฝีกในหน่วยรบพิเศษด้วยกันมา และถูกดึงตัวเข้ามาอยู่ใน NSS องค์กรป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ ซี่งหนึ่งในหัวหน้านั้น มีหัวหน้าสาว ชอยซึงฮี ที่ทั้งสองหนุ่มต่างหลงรักเหมือนกัน ภารกิจที่คิมฮยอนจุนได้รับมอบคือรอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือ เมื่อภารกิจสำเร็จ ท่านรองแห่ง NSS คือแบ็คซัน สั่งฆ่าปิดปากคิมฮยอนจุน โดยซาวูเพื่อนรักที่ร่วมฝึกกันมา แต่ฮยอนจุนหนีได้จึงไปเข้ากับฝ่ายเกาหลีเหนือ ตามล้างแค้นคนที่สั่งฆ่าตน และมีองค์กรลับอีกแห่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า IRIS ที่มีนักฆ่าวิคทำงานให้อยู่ มาดูความมันส์ของซีรีย์ฟอร์มยักษ์ที่พลาดไม่ได้ใน ซีรี่ส์ IRIS นักฆ่าล่าหัวใจเธอ

ดูคลิก ซีรี่ส์ IRIS นักฆ่าล่าหัวใจเธอ

 

 

ข้อมูลจาก http://www.series8-fc.com/

#ป.ล มีคนเรียกร้องมาว่าอยากดู IRIS ภาคเเรกมาก ก็เลยจัดให้ >///<

 

 

MV แตกต่างเหมือนกัน OST. Hormones วัยว้าวุ่น

ตอนนี้กระเเสซีรี่ย์วัยรุ่นเรื่อง Hormones วัยว้าวุ่น มาเเรงมากๆเลยเอา MV มาฝากฟังกันเยอะๆนะคร้าาาาา


ป.ล ถ้าเพื่อนๆอยากดูย้อนหลังสามารถคลิกดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยคะ = 3=

BEAST ปล่อย MUSIC VIDEO ไตเติ้ลสอง ‘I’m Sorry’

MY KOREAN ENTERTAINMENT

19 มิถุนายน CUBE Entertainment เปิดตัวมิวสิควีดีโอไตเติ้ล I’m Sorry ที่ใช้ภาพคอนเสิร์ตท่ามกลางแฟนๆกว่า 1 หมื่นคน มิวสิควีดีโอที่เปิดตัวในวันนี้มาพร้อมกับโชว์อันหลากหลายในงาน ‘BEAUTY PARTY’ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเขาโชว์เพลง I’m Sorry เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการรวมภาพของ BEAST ในห้องซ้อมเอาไว้ด้วยเช่นกัน
ที่มา : PINGBOOK ENTERTAINMENT – http://www.pingbook.com

View original post