การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต่อมาเรียกตนเองว่า  “คณะราษฎร”  ได้ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
คณะราษฎรเกิดจากการรวมกลุ่มของข้าราชการและนักเรียนไทย 7 คนในฝรั่งเศสและยุโรปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม  ภายใต้การนำของนายปรีดี  พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)  เมื่อนักเรียนเหล่านี้กลับมาเมืองไทยก็ได้ขยายกลุ่มสมาชิกภายในประเทศและขอให้พันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าผู้ก่อการ  โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นแกนนำฝ่ายพลเรือน  หลวงพิบูลสงครามเป็นแกนนำฝ่ายทหารบก

  1.  สาเหตุของการปฏิวัติ  เกิดจากปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ในด้านปัจจัยทางการเมือง  การปฏิรูปบ้านเมืองและปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5  ทำให้เกิดชนชั้นกลางที่เรียนรู้รูปแบบการเมืองการปกครองของชาติตะวันตก  ทำให้เห็นว่าการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือสถาบันเดียวไม่อาจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด  นอกจากนี้ชนชั้นกลางจำนวนมากไม่พอใจที่บรรดาเชื้อพระวงศ์ผูกขาดอำนาจการปกครองและการบริหารราชการ  กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการปกครองระบอบรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ  บางกลุ่มต้องการให้มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและการดุลข้าราชการออกจำนวนมากเพื่อตัดลดงบประมาณ  ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการและประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ  ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรใช้โจมตีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

2.  เหตุการณ์วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  ในวันที่ 24 มิถุนายน  คณะผู้ก่อการเข้ายึดอำนาจการปกครองที่กรุงเทพมหานคร  และจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  เช่น  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า ฯ  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพอภิรัฐมนตรี  เป็นตัวประกัน
ส่วนบริเวณลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม  พันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนา  หัวหน้าคุณะผู้ก่อการได้อ่านประกาศยึดอำนาจการปกครอง  ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี  ประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมารับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฏร  เพราะทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของราษฎรและไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ  รวมทั้งพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว
ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475  คณะราษฎรได้เข้าเฝ้า ฯ  และนำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม  พุทธศักราช 2475  ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย  เพื่อให้ลงพระปรมาภิไธย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเติมคำว่า  “ชั่วคราว”  ต่อท้ายรัฐธรรมนูญ  นับเป็นการเริ่มต้นระบอบรัฐธรรมนูญของไทย  ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  ได้มีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต

[Thai Lyric] Alone In Love – Lee Seung Gi (เนื้อร้องภาษาไทยจ้า)

#ทำเองจ้าชอบเพลงนี้เลยอยากร้องได้แต่หาเนื้อร้องภาษาไทยไม่เจอเลยทำเองเลย = =’


Love Time / Alone In Love (연애시대) – Lee Seung Gi

언제나 거침없던 내가 조금씩

ออน เจ นา กา ชิม มอบ ดอน แน กา จู คืม ซีค

눈치를 보고 있어

นูน ชี รืล โพ โก อิซซอ

겉으론 관심 없는 척

คัท ทือ รน  ควาน ซิม มอบ นึน ชอก

차가운 도시의 남자인 척

ชอ กา อุน โด ชิ อือ นัม จา อิน ชอก

애써 외면하고 낯설은 말투로

แอ ซอ เว มยอน ฮา โก นัด ซอล รืน มัล ทู โร

널 만나왔어

นัล มัน นา วาด ซอ

영화가 아니잖아 그 드라마의

ยอง ฮวา กา อา นิ ซัน นา คือ ดือ รา มา อืย

그 남자가 아니잖아

คือ นัม จา กา อา นี จาน นา

이제 더 이상 내 맘과 다르게

อี แจ ดอ อี ซอง แน มาม ควา ดา รือ แก

널 대할 순 없어

นอล แด ฮัล ซูน ออซ ซอ

네가 좋아 솔직한 내 맘 들어봐 줄래

แน กา โชอา ซล ชิก ฮัน แน มาม ดืล รอ นวา ซูล แร

우리 연애할까

อูรี ยอน แน ฮัล ก๊า

나 오랫동안 솔로여서

นา อู แรด ดง ออน โซล โล ยอ ซา

연애가 서툴지 모르지만

ยอน แน กา ซอ ทูล จิ โม รือ จิ มัน

네 전 남자친구보다 네가 만난

แน ชอน นัม จา ชินกู โพ ดา แน กา มาน นัน

모든 남자보다 가장 널 사랑할게

โม ดืน นัม จา โพ ดา คา จัง นอน ซารางฮัลเก

우리 연애할까

อูรี ยอน แน ฮัลกา

내가 머뭇거리는 동안 너에게

แน กา มอ มูด กา รี นึน โดง อัน นอ เอ เก

쏟아지는 다른 남자들의

โซดดา จิ นืน รืน นัมจา ดืล อืย

관심 가득한 눈빛 친절한 태도

ควาน ซิม กา ดืก ฮัน นูน บิด จิน จอล ฮัน แท โด

난 정말 미치겠어

นัน ชองมัล มีจิ เกด ซอ

애써 외면할까 생각도 했지만 no

แอ ซอ เวม ยอน ฮัล ก๊า แซง คัก โด แฮด จิ มัน โน

그럴 순 없어

คือ รอล ซูน นอบซอ

남자가 아니잖아

นัมจากา อานีจานนา

이렇게 허무하게 돌아선다면

อี รอด เจ ฮอ มู ฮา เก โดล รา ซอน ดา มยอน

이제 더 이상 내 맘과 다르게

อี เจดา อี ชาง แน มัม ควา ดา รือ เก

널 대할 순 없어

นอล แด ฮัน ซูน ออซซอ

네가 좋아 솔직한 내 맘 들어봐 줄래

แนกา โชอา โซลชิก ฮัน แน มัม ดืลรือ บวา ชูลแร

우리 연애할까

อูรี ยอนแนอัลกา

나 오랫동안 솔로여서

นา อู แรด โดง อัน โซลโล ยอซอ

연애가 서툴지 모르지만

ยอน แน กาซอ ทูลจิ โม รือ จิมัน

네 전 남자친구보다

แน ชอน นัม จา ชินกู โพดา

네가 만난 모든 남자보다

แนกา มันนาน โม ดืน นัมจาโพดา

가장 널 사랑할게

กา ชาง นอล ซารางอัลแก

우리 연애할까

อูรี กา ยอน แน ฮัล ก๊า

우리 연애할까

อูรี ยอน แน ฮัน ก๊า

나 오랫동안 솔로여서

นาอู แรด ดง งาน โซล โล ยอซอ

연애가 서툴지 모르지만

ยอนแนกา ซอทูลชิ มูรือ จิมัน

네 전 남자친구보다

แน ชอน นัมจาชินกูโพดา

네가 만난 모든 남자보다

แนกา มันนาน มูดืน นัมกา โพดา

가장 널 사랑할게

กาชาง นอล ซารางฮันเก

우리 키스할까

อูรี คีสซือ อัลก๊า

I love you 이런 달콤한 말

อี รอน ดอล โคม ฮัน มัล

매일 해주고 싶은데

แม อิล แร ชูโก ซิบพืน แด

나 용기 있는 남자 되어

นา ยง กี อิซนึน นัมจา ดเว ออ

꼭 너를 가지고 싶은데

โซค นอ รึล กาชิ โก ซิบ พืนดา

내 곁에 있어줄래

แน คยอท แท อิซซอ ชูลแร

RAP

시간이 없거나 내 눈이

ซิ คันนา ออบ กอ นา แน นูนนา

높아진 것만은 아닌 거 같아

โนบพา ชอด มัน นืน นา นิน กอ กัททา

오랫동안 홀로 누군지도 모를

อู แรด โดง อัน ฮืล โร นู คูน จิ โด โม รืล

한 여자의 포로가 되어 나를

ฮัน นยอ จาอืย โพ โร กา ดเว ออ นา รืล

기다려 왔어 지금 그게

กี ดา รยอ วาด ซอ จิ กืม คือ แก

너라고 말하고 있어

นอ รา โก มัน นา โก อิซซอ

아까 했던 얘기 한 번 더 해도 될까

อาก๊า แฮด ดอน เยจิ ฮัน พอน ดอ แฮ โด ดเวล ก๊า

우리 키스할까

อูรี คิสซือ ฮัลก๊า

I love you 이런 달콤한 말

อี รอน ดอล โคม ฮัน มัล

매일 해주고 싶은데

แม อิล แร ชูโก ซิบพืน แด

나 용기 있는 남자 되어

นา ยง กี อิซนึน นัมจา ดเว ออ

꼭 너를 가지고 싶은데

โซคนอ รึร กาชิ โก ซิบพืนดา

내 곁에 있어줄래

แน คยอท แท อิซซอ ชูลแร

우리 연애할까

อูรี ยอนแนฮันก๊า

 

A Werewolf Boy

 

 “ชายที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง 46 องศา, ไม่สามารถระบุกรุ๊ปเลือดได้…”
 
 “เขาคือมนุษย์หมาป่าแสนดุร้ายที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้…”
 
  “กับโชคชะตาที่ทำให้เขาตกหลุมรัก!”
         เด็กสาวที่ต้องย้ายบ้านไปยังสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนด้วยโรคประจำตัวของเธอ และเธอก็ได้พบกับมนุษย์หมาป่า ที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้เงามืด ด้วยสายตาที่ดุร้ายไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไป นั่นซึ่งทำให้เด็กสาวสนใจในตัวเขามากขึ้น และเด็กสาวจึงได้สอนวิธีการรอ การกิน การใส่เสื้อผ้า วิธีการอ่านและเขียนหนังสือ วิถีการดำเนินชีวิตให้เขาในหลาย ๆ อย่าง นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กสาวเปิดใจให้กับ ความรักที่มนุษย์หมาป่าหยิบยื่นให้ และสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น เมื่อความดุร้ายภายในตัวของมนุษย์หมาป่า ได้ล้นทะลักออกมา จึงทำให้ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนั้นต่างหวาดกลัวกันขึ้น
ป.ล แอดมินดูเเล้วสนุกมากกก จุงกิแสดงดีสุดๆคิดว่าจุงกินเป็นหมาจริงๆ นางเอกน่ารักมาก ><

ดูคลิก  http://siammovie.net/play-a-werewolf-boy-วูฟบอย-hdพากษ์ไทย/m1414.html

 

ที่มา http://siammovie.net/

Shut Up Flower Boy Band Infinite Ver.

หลายคนคงเคยดูซีรี่ย์เรื่อง Shut Up Flower Boy Band  เเต่ถ้าไม่เคยดูก็มาดูเวอร์ชั่น Infinite กัน เเซ่บเวอร์ไม่แพ้กัน  เป็น[DVD]INFINITE SECOND INVASION EVOLUTION Shut Up Flower Boy Band ดูแบบซับไทยกันเลยจ้าาาา

ดูคลิก Part 1 http://youtu.be/6vKyzDBHU4Q

Part 2 http://youtu.be/HhmMH64rsOY

ป.ล มยองซู ❤

ซีรี่ส์เกาหลี The Master’s Sun

เป็นซีรีย์แนวสยองขวัญผสมผสานกับความโรแมนติก ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาว แทกงชิล (Gong Hyo Jin) ผู้มีฉายาว่า แทยัง ซึ่งแปลว่า ดวงอาทิตย์  หลังจากประสบอุบัติเหตุเธอสามารถมองเห็นวิญญาณได้ ด้วยความหลอนสุดสะพรั่นพรึงเธอถึงกลับเป็นโรคนอนไม่หลับ เพราะมีวิญญาณมากมายมาวนเวียนให้เธอเห็นอยู่เสมอ จนเมื่อเธอได้มาพบกับ จูจุงวอน(โซจีซบ) เพียงแค่ได้อยู่ใกล้เขา วิญญาณเหล่านั้นก็จะหายไป เธอจึงอยากจะนอนอยู่ข้างๆ เขา เพื่อจะได้มีราตรีที่หลับใหลอย่างยาวนาน ซีรีย์เรื่อง The Master’s Sun  เป็นผลงานการเขียนบทของสองพี่น้องฮงจองอึน-ฮงมิรัน ซึ่งฝากฝีมือมาแล้วมากมาย อาทิ The Greatest Love – Best loveMy Girlfriend is a GumihoBig และ You’re Beautiful แค่รายชื่อผลงานก็รับประกันความหนุกหนานแล้ว มาฟินแบบหยองๆ กับ ซีรีย์เรื่อง The The Master’s Sun

ป.ล มยองซู (L infinte) เล่นเป็นพระเอกตอนเด็กจ้า ❤

ดูคลิกซีรี่ย์เกาหลี The Master’s Sun

ที่มาhttp://www.series8-fc.com/

we got married (kim Hyun Joong & Hwang Bo )

                                                                                                        we got married คุ่รักผักกากหอม

 

ดูคลิก http://series-center.blogspot.com/2011/02/we-got-married-subthai-joongbo.html

 

ที่มาhttp://series-center.blogspot.com

All My Love

 

All My Love : ผู้อำนวยการโรงเรียนหม้าย ผู้ที่มีฐานะล่ำซำ ‘คิมคับซู’ หรือ ผู้อำนวยการคิม (รับบทโดย คิมคับซู) ได้ตกลงตัดสินใจแต่งงานกับ ฮวางมีซุน (รับบทโดย พัคมีซุน) แม่หม้ายสาวแสนยากจนผู้มีลูกฝาแฝดติดมาเป็นเรือพ่วงด้วย เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง แฝดหญิงผู้พี่ ชื่อ ฮวางกึมจี (รับบทโดย กาอิน, Brown Eyed Girls) ส่วนแฝดน้องชื่อ ฮวางอคยอบ (รับบทโดย โจควอน, 2 PM) ซึ่งแต่เดิมพวกเขาอาศัยอยู่ในห้องรูหนูกับความยากจนและแสนลำบาก ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งเป้าที่จะให้ ฮวางมีซุน แต่งงานกับครอบครัวที่แสนจะร่ำรวยนี้ให้จงไ้ด้ แต่ความวุ่นวายต่างๆ มากมายก็ค่อยๆ เปิดเผยออกมา หลัง จากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสามคนได้ย้ายเข้าไปอยู่และเป็นสมาชิกของครอบครัวคิม ได้สำเร็จ ที่นั่นเองพวกเขาก็ค้นพบถึงการถือกำเนิดอย่างมีเงื่อนงำของ คิมซึงอา (รับบทโดย ยุนซึงอา) ลูกสาวเพียงคนเดียวของผู้อำนวยการคิม อีกทั้งเรื่องราวของจุนแทซู เลขาส่วนตัวของผู้อำนวยการคิม (รับบทโดย จุนแทซู) และพ่อบ้านคิม (รับบทโดย จุงโฮบิน) ที่ต่างเก็บงำความคับแค้นใจที่มีต่อคิมคับซูเอาไว้ จนถึงขั้นวางแผนแก้แค้นเลยทีเดียว เรื่องราวของพวกเขาและสมาชิกครอบคิมจะวุ่นวาย และตลกโปกฮามากแค่ไหน ติดตามชมได้ในซีรี่ส์คุณภาพเรื่อง All My Love จ้า

ดูคลิก http://www.moviev.net/all-my-love.html

#ยุนดูจุนซารางเฮ

 

ข้อมูลจาก http://www.moviev.net/

 

 

 

เจ้าสาวอสูร


#สร้างมาจากหนังสือนวนิยาย เป็นเรื่องเกี่ยวกับชะตากรรมของ‘อาซางิริ คันนะ’ ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะได้ลืมตาดูโลก ว่าหลังจากนี้สิบหกปีจะมีคนมารับเธอไปเป็นเจ้าสาวตรารูปดอกไม้บนหน้าอกคือหลักฐานแห่งการหมั้นหมาย หากมันกลับเป็นเหมือนตราบาปที่ดึงดูดอันตราย ความเกลียดชัง และแรงริษยา เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งควรจะได้เติบโตขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์สดใสจึงผิดเพี้ยนไป ราวกับเป็นตุ๊กตาที่ไร้ซึ่งอารมณ์เมื่อวันแห่งคำสัญญามาถึง คันนะก็ถูกรับตัวไปยังโรงเรียนโอนิกะซาโตะ ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่า ‘อสูร’และตัวเธอก็มาที่นี่ในฐานะของ ‘เจ้าสาวจ้าวอสูร’ทว่าชายผู้ซึ่งเธอจะแต่งงานด้วย เขาที่สมควรต้องให้ความปกป้องคุ้มครองเธอตลอดระยะเวลาสิบหกปีที่ผ่านมากลับเป็นผู้ที่อยากจะให้เธอตายเสียเอง!เจ้าสาว

เจ้าสาวอสูรมีทั้งหมด 6 เล่ม เรื่องที่เรานำมาให้ดูมาจากเล่ม 1 นะจ๊ะ

ป.ล แอมมินอยากได้สุดๆ >///<

ที่มาhttp://www.jamsai.com/product/